Etimología de PLATÓN

PLATÓN

El filosofo griego (427-347 a.C.) conocido como Platón (ver platónico) en realidad se llamaba Arístocles. Platón en griego es Πλάτων y tiene la raíz πλατος (platos = ancho, plano) que encontramos en palabras como plato y plata. Este sobrenombre se lo dieron porque era ancho de espalda. Platón fue discípulo de Sócrates. En 387 a.C. fundó la Academia. Escribió varias obras entre ellas: Apología de Sócrates, y diálogos dirigidos a Sócrates: Critón, Fedón, Cratilo, Teeteto, Banquete, Menón, Gorgias, La República, Simposio, Timeo, Critias y Leyes.


Entre las frases más famosas de Platón se encuentran:

 • ... ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα.

  ...i min i mathisis uk allo ti i anámnisis tynkhani usa.

  ...el aprender no es realmente otra cosa sino recordar.
  - Fedón 73a (Φαίδων)- Teoría de la Reminiscencia

 • ... πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, "κἂν ἄμουσος ᾖ τὸ πρίν", οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται.

  ... pás gún poeitis gignetae,´´kán ámusos í tó prín´´ u án Éros a psitae.

  ....Todo aquel que toque a Eros (dios del amor), se vuelve poeta , aunque antes fuera extraño a las musas.

  - El Banquete ( Συμπόσιον - Simpósion)

 • ... οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλουσιν ἄρχειν οἱ ἀγαθοὶ οὔτε τιμῆς· οὔτε γὰρ φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται. οὐδ' αὖ τιμῆς ἕνεκα· οὐ γάρ εἰσι φιλότιμοι. δεῖ δὴ αὐτοῖς ἀνάγκην προσεῖναι καὶ ζημίαν, εἰ μέλλουσιν ἐθέλειν ἄρχειν-(-ὅθεν κινδυνεύει τὸ ἑκόντα ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἰέναι ἀλλὰ μὴ ἀνάγκην περιμένειν αἰσχρὸν νενομίσθαι-)-τῆς δὲ ζημίας μεγίστη τὸ ὑπὸ πονηροτέρου ἄρχεσθαι, ἐὰν μὴ αὐτὸς.

  ... ute chrimáton éneka ethélusi arxin i agathí úte timís; úte gár fanerós prattómeni tis archís éneka misthón misthotí búlontae keklísthae, úte láthra aftí ek tis archís lambánontes kléptae ud´ au timís éneka; u gar ísi philótimi di di aftís anángin prosínae ke zimían, i méllusin ethélin árxin, (óthen kindinevi to ekónta epí to arxin iénae allá mí anángin periménin aesxrón nenomísthae), tis de zimías megísti to ipó tu ponirotéru árxesthae,eán mi autós ethéli árxin

  ...
  los buenos no quieren gobernar ni por dinero ni por honores; ni, granjeando abiertamente una recompensa por causa de su cargo, quieren tener nombre de asalariados, ni el de ladrones tomándosela ellos subrepticiamente del gobierno mismo. Los honores no los mueven tampoco, porque no son ambiciosos. Precisan, pues, de necesidad y castigo si han de prestarse a gobernar, (y ésta es tal vez la razón de ser tenido como indecoroso el procurarse gobierno sin ser forzado a ello). El castigo mayor es ser gobernado por otro más perverso cuando no quiera él gobernar.

  - La Republica 347c ( Πολιτεία - Politeia)

 • ... τοὺς παῖδας μέχρι ἐτῶν ὀκτωκαίδεκα τὸ παράπαν οἴνου μὴ γεύεσθαι, διδάσκοντες ὡς οὐ χρὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ ὀχετεύειν εἴς τε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν...

  ... tús paedas méxri etón oktokaedeka to parápan ínu mi gevesthae, didáskontes os u xrí pir oxetevin is te to sóma kae tin psixin..

  ... los niños no deben probar el vino hasta los dieciocho años pues no se debe añadir fuego al fuego, al alma y al cuerpo.

  - Las Leyes 666a (Νόμοι - Nomoi)
 • Donde reina el amor, sobran las leyes.
 • El adolescente vive en un estado permanente de embriaguez espiritual.
 • La dirección en la cual empieza la educación de un hombre determinara su futuro. (La República).
 • Lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia. Ver: Historia.
 • Tener opinión sin ciencia es como si un ciego hace por casualidad bien el camino. (La República).

-Gracias: PAGOT


Invito a los interesados en la filosofía a visitar las siguientes páginas: Aristóteles, Sócrates, epicúreo, erístico, Platón, platónico, academia, antiperístasis, pitagórico, cínico, escéptico, estoico, esotérico, filosofía, dogma, aletheia, epistemología, inteligencia, lógica, metafísica, monismo, átomo, atomismo, ápeiron, amorfo, hilemorfismo, nous, noético, ataraxia, calidad, ontología, cosmogonía, espontáneo, existencialismo, cosmos, inmundo, panspermia, quintaesencia, leninismo, relativismo, teleología, creacionismo, evolución, evolucionista, ética, estética, praxis, poesía, técnica, teoría, paradigma, agnóstico, religión, teología, ortodoxo, heterodoxia, vida, avatar, Buda, feng-shui, karma, nirvana, paria, yin-yang, yoga, yuga y zen.


Avísanos si tienes más datos o si encuentras algún error.


Miembros Autorizados solamente:

 

 


↑↑↑ Grupos Anteriores

↓↓↓ Grupos Siguientes

Los iconos de la parte superior e inferior de la página te llevarán a otras secciones útiles e interesantes. Puedes encontrar la etimología de una palabra usando el motor de búsqueda en la parte superior a mano derecha de la pantalla. Escribe el término que buscas en la casilla que dice “Busca aquí” y luego presiona la tecla "Entrar", "↲" o "⚲" dependiendo de tu teclado. El motor de búsqueda de Google abajo es para buscar contenido dentro de las páginas.